skip to Main Content

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

Gemma Vall Carbonell té com a objectiu el més estricte compliment de la normativa que és aplicable, sent fonamental la correcta adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Per això, i en aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, així com la normativa de desenvolupament que del mateix es pot derivar i del que està establert en la LO 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 1720/2007, del 21 de desembre, s’informa als clients i usuaris d’aquesta pàgina web sobre certs aspectes relatius al tractament de les dades personals que es duen a terme, així com els drets que els assisteixen.

1.Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable és GEMMA VALL CARBONELL amb dni 38.138.888-N i domicili fiscal a c/Calàbria 130 2º 3ª 08015 Barcelona. Email: gemma.vall@bisaid.es.

2.Com tractem i protegim les dades personals?

Les dades personals recollides, seran objecte de tractament informatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. Aquests fitxers, si és necessari, seran registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei espanyola, amb els seus respectius codis d’inscripció.

Per assegurar la privacitat i protecció de les dades personals dels seus clients i usuaris, Gemma Vall Carbonell, ha adoptat els nivells de seguretat legalment requerits, i procura instal·lar aquells medis i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals que ens han estat facilitats.

3.Com hem obtingut les dades personals?

Les dades personals que tracta GEMMA VALL CARBONELL han estat facilitades directament pels clients o usuaris, a través de (1) els diferents formularis que aquesta hagin complimentat per a la contractació de serveis (2) durant la navegació en la pàgina web, (3) la sol·licitud d’informació efectuada pels propis clients i usuaris de la pàgina web, (4) el contacte telefònic o personal amb Gemma Vall o algun dels seus col·laboradors., entre altres.

4.Amb quina finalitat tractem les dades personals i sota quina legitimació?

El tractament, d’acord amb la normativa aplicable, es basa en l’exprés consentiment otorgat en el moment de la captació de les dades personals facilitades voluntàriament a través dels mecanismes habilitats en la nostra web, formularis o mitjançant el contacte amb els nostres agents comercials.

El tractament de les dades personals perssegueix les següents finalitats:

-Donar resposta a les consultes o qüestions que siguin plantejades pels clients.

-Poder oferir serveis de Prevenció i Resolució de conflictes empresarials als clients.

-Utilitzar les dades amb fins estadístics, per tal de millorar les ofertes de serveis i poder conèixer millor les necessitats dels nostres clients potencials.

Aquestes comunicacions es realitzaran a través dels diferents canals que GEMMA VALL CARBONELL té previst amb aquest fi, com el canal telefònic, el correu electrònic, SMS/MMS o aplicacions de missatgeria instantánea. Si alguna comunicació impliqués la realització de transferències internacionals de les dades, aquestes es durien a terme adoptant les oportunes garanties per assegurar la protecció de les mateixes. Es recorda que en qualsevol moment es pot revocar el consentiment lliurement i de forma gratuïta dirigint-se a la responsable del tractament de les dades.

5.Quins tipus de dades personals es tracten?

Les dades personals que tracta GEMMA VALL CARBONELL són aquelles proporcionades pels clients o usuaris a través dels oportuns formularis o medis emprats per a formalitzar el contacte amb ells. Aquestes dades poden ser, a títol enunciatiu però no limitatiu, nom, cognoms, DNI, domicili, dades telefòniques i correus electrònics de contacte, dades bancàries i altres dades personals.

6.A qui es comuniquen les dades?

Les dades personals no són objecte de comunicació a terceres empreses, exceptuant aquelles que ofereixin serveis a GEMMA VALL CARBONELL per a la deguda execució dels serveis que precisi, sempre sota expresses instruccions.

7.Per quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals seran conservades sempre que els clients o usuaris no revoquin el seu consentiment al tractament. En tot cas, s’informa que GEMMA VALL CARBONELL té establertes unes polítiques internes de depuració de les dades destinades a controlar els plaços de conservació de les dades de caràcter personal que estiguin en el seu poder.

8.Quins són els drets de clients o usuaris?

La normativa de protecció de dades personals otorga una sèrie de drets relatius a les dades de caràcter personal que els clients i usuaris exerciten durant el tractament dels mateixos. Aquests drets són els que s’indiquen a continuació:

  1. Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades es tracten i les característiques del tractament que es realitza sobre les mateixes.
  2. Dret de rectificació: Sol·licitar la modificació de les dades per ser aquestes inexactes o desactualitzades.
  3. Dret de portabilitat: Obtenir una còpia en un format intercanviable de les dades que estiguin sent tractades, amb el fi de facilitar-los a un altre responsable del tractament.
  4. Dret a la limitació del tractament: Limitar el tractament de les dades, sempre que aquesta sol·licitud es trobi emparada en els casos recollits per la normativa aplicable.
  5. Dret de cancel·lació i oblit: Sol·licitar la supressió de les dades quan el tractament ja no resulti necessari.
  6. Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament de l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
  7. Dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control: a Espanya, aquesta entitat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

L’exercici d’aquests drets es podrà dur a terme mitjançant comunicació postal o electrònica, a través de les dades de contacte indicades a l’inici del present text legal, acompanyant aquesta petició amb una còpia del DNI per a poder confirmar l’identitat del sol·licitant, com a titular de les dades sobre les que exerceix la sol·licitud.

 

Gemma Vall Carbonell | C/ Calàbria, 130, 2º 3ª. 08015 Barcelona gemma.vall@bisaid.es Tel.: (+34) 606 63 67 75

Back To Top